మెరుపు తీగలా కుర్రకారుకి మతి పోగొడుతున్న దిశా పటాని

మెరుపు తీగలా కుర్రకారుకి మతి పోగొడుతున్న దిశా పటాని

మెరుపు తీగలా కుర్రకారుకి మతి పోగొడుతున్న దిశా పటాని

మెరుపు తీగలా కుర్రకారుకి మతి పోగొడుతున్న దిశా పటాని

మెరుపు తీగలా కుర్రకారుకి మతి పోగొడుతున్న దిశా పటాని